LV
LT
EE
FI
NO
SV
DK

Du är här: FMC Agricultural Solutions / Nyheter / Artiklar / Ökad skörd – nytt redskap till höstraps

Ökad skörd – nytt redskap till höstraps

I den ständiga jakten på en hög avkastning i höstraps, justeras alla insatser hela tiden. Men en större skörd kräver att man använder nya insatser, och kanske kan ett nytt bladgödslingsmedel vara lösningen.

 

Av Region Manager Tage Hessellund Knudsen, Cheminova Nordic Baltic, tage.knudsen@cheminova.com

 

Med ett ökat fokus på att uppnå optimal odling, ofta under vanskliga odlingsförhållanden, är det kanske nu man skall tänka "nytt". Planera för att tillföra viktiga näringsämnen via bladgödsel, som en rutinåtgärd i odling av raps.  Detta är vanligt i många länder där vi hittar får kunskap och inspiration ifrån.

 

Bladgödsling i höstraps är intressant.

Rapsen har en mycket kraftig tillväxt under våren. En tillväxt som kan medföra att många mikronäringsämnen inte alltid kan tas upp via rötterna. Det är under sådana förhållanden som ett bladgödselmedel kan vara nödvändigt för att uppnå målet om en maximal skörd.

 

Det samma gäller det problem som vi känner till under torra förhållanden, att gödseln inte alltid har full effekt. Rapsen har emellertid ett ständigt behov som måste uppfyllas. Även här kan en bladgödsling vara viktig.

 

Tankblanda med bekämpningsmedel.

Effektiv rapsodling kräver ofta ett intensivt bekämpningsprogram mot skadegörare och ogräs. Detta ger även många möjligheter att tillföra bladgödsel utan att öka kostnaden för körning.

 

Brassec, ett nytt bladgödselpreparat från Cheminova, kan användas redan på hösten vid spillsäd eller jordloppa bekämpning. På våren är det även relevant att  tillföra Brassec när tillväxten startar med tre – fyra blad för att säkra den kraftiga tillväxtfasen under plantans sträckning. Det går utmärkt att tankblanda med insekts och svampmedel.

 

Brassec – perfekt kombinerat för raps.

Brassec är en flytande formulering med ett flertal näringsämnen. Innehåll:

90 g/l Mangan, 90 g/l Magnesium, 80 g/l Svavel, 80 g/l Kväve, 50 g/l Bor, 4 g/l Molybden.

Förutom bor och svavel, som är de två mikroämnen som man förutom NPK idag har fokus på , innehåller även Brassec  mangan och magnesium.

Mangan och magnesium har stor betydelse för plantans tillväxt och skörd. Bor är inte rörligt i plantan och upptaget sker passivt, och skall därför tillföras vid ett flertal tillfällen under växtsäsongen. Under torra förhållanden kan man i borgödslade marker, med normalt borinnehåll, se"inducerad borbrist". Detta på grund av att ett passivt upptag inte kan ske när vattenupptaget är begränsat.  Det unika med Brassec är innehåll av molybden, som är mycket viktigt för att uppnå en hög oljehalt i rapsfröet.(figur 1). Det krävs ett pH värde >7, för att vara fullt tillgängligt. Vid tillförsel av svavel, blir molybdenbrist ännu mer påtaglig på svavelfattiga jordar som t.ex. sandjordar.

 

Brassec – effektivt upptag och blandbart med det mesta

För att uppnå mest möjlig upptag, mal Cheminova A/S ned mikronäringsämnena i så små partiklar att dessa tas upp via bladen. Samtidig innehåller Brassec formuleringstillsatser liknande de som används i växtskyddsmedel. Det ger ett flertal fördelar:

  • Ingen utfällning av näringsämnen i produkten.
  • Blandbart med växtskyddsmedel
  • Dubbelt så stort upptag i jämförelse med ej formulerade produkter
  • Hög koncentration av näringsämnen
  • Bra regnfasthet, i nivå med växtskyddsmedel
  • Ingen extra körningIngen utfällning i spruttanken

Enkelt behandlingsprogram

  • 2,0-2,5 l./ha. Brassec – höst från 3-4 blad
  • 2,0-2,5 l./ha. Brassec -  Vår, när tillväxten startat, nya utvecklade blad
  • 2,5 l./ha. Brassec – Vår, sträckningsfasen

Vi detta program tillförs 325 – 375g Bor/ha. Detta anses som lämplig mängd. Använd den högre doseringen på sandjordar eller vid torra förhållanden.

 

Försök i Tyskland och England visar att bäst effekt uppnås att tillföra bor vid tre tillfällen. 1/3 av mängden på hösten och resterande 2/3 på våren

 

I vårraps rekommenderas två behandlingar.

Figur 1

 

Bladgödsling i vårraps – 2 försök 2002-2003

 

Oljehalt %

 

 

Vårraps. Grundgödslat med 570 kg./ha. NPK 21-08-12+S+Mg.+B+Ca. Ytterligare tillförsel av bor och molybden, i samma nivå som innehållet i ett Brassec behandlingsprogram.

1 behandling mitten av juni BBCH 27-31.

 

Källa: Agronymy Research 2(1), 83-86, 2004. Oil content of Spring oilseed rape seeds according to fertilisation. P. Lääniste, J. Jõudo and V. Eremeev. Estonian Agricultural University. .

This Website uses first and third party cookies to better understand your preferences, to offer you an optimal user experience, to keep track of statistics and to be able to collect your feedback. By clicking "Accept" or clicking on a link on this Website, you consent to the use of cookies. Read more about these cookies.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

FMC Privacy-Statement 

©2019 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all trademarks, service marks, logos, business names and trade names are the property of FMC Corporation and/or its affiliates or licensors in the U.S. and/or other countries.